KONTROLLANSVARIG

Vi arbetar som kontrollansvariga i hela Uppland, Uppsala län samt Stockholms län.Certifikat+2015_SC1748-12_C134454_2015-10-04

Som kontrollansvarig ser vi till att kontrollplaner och rivningsplaner följs samt att de kontroller och
besiktningar som krävs för att byggnaden eller anläggningen skall uppfylla lagstiftningens krav utförs.

Det kan till exempel vara, brandsäkerhet, god ventilation, låg energianvändning i byggnaden men
även kraven på tillgänglighet och god bostadsutformning. Vi närvarar vid det tekniska samrådet,
slutsamrådet samt vid besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplats besök.

Vi hjälper er att ta hand om ert byggprojekt och finns som stöd under hela byggprocessen.

Kontakta oss så tidigt som möjligt i byggprocessen, gärna redan i idéstadiet.
Om kontakten tas redan innan projektering och arbete påbörjas har vi bättre förutsättningar att
påverka att byggprojektet får rätt kvalitet. Det gör arbetet både enklare och mer ekonomiskt för dig som byggherre.

 

Javier Vallejos är certifierad av SP SITAC samt medlem i KARF  Kontrollansvarigas riksförening, med därtill hörande förpliktelser.

  • SP SITAC är ett kontrollorgan som utfärdar personcertifikat.
  • KARF är Kontrollansvarigas Riksförening.

 

Kontakta oss för kostnadsfri offert!

Tel:  072-717 20 36

E-mail: info@vettsta.se

Vardagar och helger 8 – 20

 

FAQ – VANLIGA FRÅGOR OM KONTROLLANSVARIG ENLIGT PBL

Vad gör en KA?
Vi som Kontrollansvariga enligt PBL hjälper dig som byggherre att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att följa kraven i bygglagstiftningen. Boverkets broschyr innehåller mer information.

Hur ser KA:s arbetsgång ut?
För att underlätta för dig har vi en inarbetad arbetsgång. För en nybyggnad av en villa kan det se ut så här:

1. Vi träffas och går igenom projektet. I samband med det skriver vi avtal baserad på offert vi lämnat tidigare.

2. När du ansöker om bygglov lämnar du in en påskriven anmälan om kontrollansvarig som du får av oss.

3. Vi går igenom de bygghandlingar + tillhörande egenkontroller. Minst bygglovshandling + konstruktionsritningar, men kan även innefatta energibalansberäkning om kommunen anser att det behövs.

4. Utifrån detta upprättar vi en objektanpassad kontrollplan.

5. När bygglov beviljats hålls ett tekniskt samråd hos kommunen. Vid tekniskt samråd går vi igenom arbetets planering och genomförande, bygghandlingar samt upprättad kontrollplan.

6. Vi uppdaterar kontrollplanen enligt kommunens önskemål, och skickar in denna för godkännande.

7. Kommunen ger startbesked, och arbetet får påbörjas.

8. Du handlar upp entreprenör. Vi hjälper till att granska offerter. När detta är klart går vi igenom deras egenkontrollsystem och redovisar kontrollplanen för dem.

9. Arbetet påbörjas. Kontroller enl kontrollplanen utförs i första hand inom ramen för entreprenörens egenkontrollsystem, och dokumenteras kontinuerligt under byggets gång.

10. Platsbesök: strax innan gjutning bottenplatta. Sammanfaller ofta med byggnadsnämndens platsbesök.

11. Platsbesök: stomrest och taktätt. Vi följer upp entreprenörens kontroller.

12. Platsbesök: slutbesiktning, tillsammans med besiktningsman. Besiktningsmannen säkerställer att kvaliteten överensstämmer med vad som är avtalat med entreprenören, vi säkerställer att kontroller som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs är utförda.

13. Vi samlar in och granskar entreprenörens dokumentation.

14. Vi upprättar ett utlåtande, och skickar in detta + all dokumentation till kommunen. Detta krävs för att få slutbesked.

15. Platsbesök: slutsamråd. Vi går igenom med kommunen hur bygget fortlöpt samt hur kontrollplanen följts.

16. Om allt är i sin ordning ger kommunen därefter slutbesked, och ert hus får tas i bruk.

Vilka befogenheter har KA?
Vi som KA styr inte dina entreprenörer – det är du som byggherre som kontrakterar dem, och därför blir det mot dig som entreprenörerna ansvarar. Vi har ingen juridisk befogenhet över dina entreprenörer, så om någon fråga uppstår gällande entreprenaden så behöver du agera gentemot entreprenörerna med mitt stöd.

Om vi som KA upptäcker oegentligheter under byggets gång påtalar vi det först till dig som byggherre. Om du inte vidtar någon åtgärd meddelar vi byggnadsnämnden, som i sin tur har möjlighet att stoppa bygget.

Vad innehåller en kontrollplan enl PBL?
Kontrollplanen innehåller en rad kontrollpunkter som behöver utföras för att säkerställa att man uppfyller bygglagstiftningen. För varje punkt anges:

• Vad som kontrolleras.

• Vem som kontrollerar.

• Mot vad kontrollen görs.

• På vilket sätt kontrollen utförs.

• Resultatet av kontrollen.

Vilka handlingar behöver jag för att kunna söka bygglov?
För att kommunen ska kunna ge bygglov behöver du lämna in ansökningsblankett för bygglov, bygglovsritningar samt uppgift om kontrollansvarig. Se kommunens anvisningar för mer information. Uppsala kommun

Vilka handlingar behöver jag ta fram till tekniskt samråd?
För ett mindre projekt, ex enbostadshus, ska minst konstruktionsritning med stomme dimensionerad enligt EKS, och oftast energibalansberäkning finnas framme. För större projekt ska alla projekteringshandlingar tas med, däribland även brandskyddsbeskrivning och VVS-handling.

Vad krävs innan jag får sätta igång med mitt bygge?
Innan byggnationen får påbörjas krävs att byggnadsnämnden lämnat både bygglov och startbesked. Påbörjas arbetena innan detta riskerar man höga viten.

Vilket underlag behöver ni som KA för att kunna lämna offert?
För att kunna göra en uppskattning av uppdragets omfattning behöver vi information om tänkt byggmetod, tomt/mark, tänkt entreprenör, tänkt datum för start/färdigställande, och se en ritning/skiss.

När kan ni påbörja ditt arbete som KA på mitt projekt?
För tillfället har vi möjlighet att komma igång inom 2 dagar efter förfrågan.
Kontakta oss direkt för en första fri konsultation!

 

 

Kontrollansvarig-stor

 

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig?`

Ladda ner Boverkets broschyr: Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? PDF

 

Kontrollansvarig – Byggherrens stöd vid projektering och byggande

Ladda ner Kontrollansvarig – Byggherrens stöd vid projektering och byggande PDF

Kontrollansvarig - Byggherrens stöd vid projektering och byggande

 

 

 

Utdrag ur PBL  (Plan och bygglagen)

(10 kap. Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder)1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om
1. förutsättningar för att få påbörja vissa åtgärder och ta ett byggnadsverk i bruk,
2. byggherrens skyldighet att kontrollera genomförandet och ha en kontrollplan,
3. kontrollansvariga och deras uppgifter,
4. tekniskt samråd och startbesked innan åtgärderna påbörjas,
5. utstakning av en planerad byggnad, tillbyggnad eller anläggning,
6. byggnadsnämndens arbetsplatsbesök, och
7. slutsamråd och slutbesked i samband med att åtgärderna avslutas.2 § Om annat inte särskilt anges i denna lag eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, ska en åtgärd som avser ett byggnadsverk, en tomt eller en allmän plats genomföras så att åtgärden inte strider mot
1. det lov som har getts för åtgärden, eller
2. om åtgärden inte kräver lov, den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
Åtgärder som avses i 9 kap. 4 och 5 §§ får, trots första stycket 2, strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser.Startbesked och slutbesked
3 § En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver
1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller
2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §.4 § Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.Byggherrens ansvar för kontrollen av genomförandet
5 § Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.Kontrollplan
6 § Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd som avses i 3 § (kontrollplan) med uppgifter om
1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
2. vem som ska göra kontrollerna,
3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,
5. vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och
6. hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.7 § Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att
1. alla väsentliga krav som avses i 8 kap. 4 § uppfylls,
2. förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § följs, och
3. kraven på varsamhet enligt 8 kap. 17 och 18 §§ uppfylls. Lag (2011:335).8 § Av kontrollplanen ska det framgå i vilken omfattning kontrollen ska utföras
1. inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller
2. av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana åtgärder som kontrollen avser (sakkunnig) och som kan styrka sin sakkunnighet med ett certifikat som har utfärdats av ett organ som har ackrediterats för detta ändamål enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller av någon som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2011:795).Kontrollansvariga
9 § För den kontroll som avses i 5 § ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som
1. har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och
2. har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.
Om det finns flera kontrollansvariga, ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter.
Den certifiering som avses i första stycket 1 ska vara gjord av någon som har ackrediterats för detta ändamål enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller av någon som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Certifieringen ska vara tidsbegränsad och avse ett visst slag av arbete. Lag (2011:795).10 § Trots 9 § krävs det inte någon kontrollansvarig i fråga om
1. små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat, eller
2. andra små åtgärder enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 10 §.11 § En kontrollansvarig ska
1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall,
2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.12 § Om en kontrollansvarig inte utför sina uppgifter enligt 11 §, ska byggherren omedelbart underrätta byggnadsnämnden. Om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag, ska byggherren föreslå en ny kontrollansvarig.13 § Om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag ska byggnadsnämnden utse en ny kontrollansvarig.Tekniskt samråd
14 § I fråga om sådana åtgärder som avses i 3 § ska byggnadsnämnden utan dröjsmål efter att lov har getts eller anmälan har kommit in kalla till ett sammanträde för tekniskt samråd, om
1. det krävs en kontrollansvarig enligt det som följer av 9 och 10 §§,
2. ett sådant samråd inte är uppenbart obehövligt, eller
3. byggherren har begärt ett sådant samråd.
En kallelse enligt första stycket ska vara skriftlig och skickas till byggherren och den eller dem som är kontrollansvariga. Kallelsen ska också skickas till dem i övrigt som enligt detta kapitel ska ges tillfälle att delta i samrådet eller som enligt byggnadsnämndens bedömning bör ges tillfälle att delta.15 § Om samrådet rör byggåtgärder som avser en arbetslokal eller ett personalrum för arbetstagare som ska utföra arbete för en arbetsgivares räkning, ska byggnadsnämnden ge den myndighet som ansvarar för arbetsmiljöfrågor (arbetsmiljömyndigheten) och en representant för arbetstagarna tillfälle att delta i samrådet. Om det behövs, ska nämnden även i andra fall ge arbetsmiljömyndigheten tillfälle att delta i samrådet.
Om samrådet rör byggåtgärder som avser tillfälliga personalbostäder för sammanlagt minst tio boende ska byggnadsnämnden ge en representant för arbetstagarna tillfälle att delta i samrådet.
Vid tillämpningen av denna paragraf ska det som gäller i fråga om arbetstagare också gälla andra som enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) ska likställas med arbetstagare.16 § Om samrådet avser en åtgärd för vilken det krävs en byggfelsförsäkring eller ett färdigställandeskydd enligt lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m., ska byggnadsnämnden ge försäkringsgivaren eller den som svarar för färdigställandeskyddet tillfälle att delta i samrådet.17 § Om samrådet avser en befintlig byggnad som innehåller ett skyddsrum, ska byggnadsnämnden ge den myndighet som avses i 3 kap. 1 § lagen (2006:545) om skyddsrum tillfälle att yttra sig.18 § Byggherren ska senast vid det tekniska samrådet till byggnadsnämnden lämna
1. ett förslag till en sådan kontrollplan som krävs enligt 6 §, samt
2. de tekniska handlingar som, utöver ansökningshandlingarna enligt 9 kap. 21 §, krävs för att byggnadsnämnden ska kunna pröva frågan om startbesked.Första stycket 1 gäller inte rivningsåtgärder, om byggnadsnämnden i det enskilda fallet har beslutat att det inte behövs någon kontrollplan.19 § Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom
1. arbetets planering och organisation,
2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in,
3. hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet avser en rivningsåtgärd,
4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder,
5. behovet av en byggfelsförsäkring eller ett färdigställandeskydd,
6. behovet av utstakning,
7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked, och
8. behovet av ytterligare sammanträden.20 § Om byggnadsnämnden finner att de åtgärder som det tekniska samrådet avser kräver tillstånd av eller anmälan till någon annan myndighet, ska nämnden upplysa byggherren om detta under samrådet.21 § Byggnadsnämnden ska föra protokoll över det tekniska samrådet.Förfarandet när det inte behövs något tekniskt samråd
22 § Om det enligt 14 § inte behövs något tekniskt samråd, ska byggnadsnämnden i beslutet om lov eller snarast möjligt därefter eller efter det att anmälan har kommit in
1. ge startbesked, eller
2. förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som behövs för nämndens prövning i frågan om startbesked.
Om byggnadsnämnden finner att de åtgärder som lovet eller anmälan avser kräver tillstånd av någon annan myndighet, ska nämnden upplysa byggherren om detta.Byggnadsnämndens startbesked
23 § Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en åtgärd som avses i 3 § får påbörjas, om
1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
2. ett bevis om att det finns en byggfelsförsäkring eller ett färdigställandeskydd som avses i 16 § har visats upp för nämnden, om det krävs en sådan försäkring eller ett sådant skydd,
3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum, och
4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp för nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.24 § I startbeskedet ska byggnadsnämnden
1. fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt byggherrens förslag och det som kommit fram i det tekniska samrådet eller annars i handläggningen av ärendet, med uppgift om vem eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga,
2. bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, om sådana villkor behövs,
3. bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning, om utstakning behövs,
4. bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut om slutbesked, och
5. ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana upplysningar behövs.25 § Ett startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.
Ett startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs. Om arbetena då har påbörjats men inte avslutats och ett nytt tekniskt samråd behövs, ska byggnadsnämnden kalla till ett nytt sammanträde för tekniskt samråd. Om det finns förutsättningar för slutsamråd enligt 30 § får byggnadsnämnden i stället kalla till slutsamråd.
Det som sägs om slutsamråd i andra stycket gäller även när startbesked enligt första stycket upphör att gälla.Utstakning
26 § När byggnadsnämnden har gett ett startbesked enligt 23 §, ska nämnden skyndsamt och inom den tid som anges i beskedet låta staka ut byggnaden, tillbyggnaden eller anläggningen och märka ut dess höjdläge, om det behövs med hänsyn till förhållandena på platsen och omständigheterna i övrigt.
Om byggnaden eller anläggningen till sitt läge är direkt beroende av gränsen mot en grannes fastighet, ska grannen kallas till utstakningen.Arbetsplatsbesök
27 § Efter ett startbesked enligt 23 § ska byggnadsnämnden minst en gång under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna genomförs, om
1. startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd, och
2. ett arbetsplatsbesök inte kan anses obehövligt.Ett arbetsplatsbesök ska alltid göras, om startbeskedet avser ett stort eller komplicerat byggprojekt eller om byggnadsnämnden och byggherren vid det tekniska samrådet har kommit överens om ett arbetsplatsbesök.28 § Byggnadsnämnden ska föra protokoll över arbetsplatsbesöket. Protokollet ska skickas till byggherren och den kontrollansvarige.

Kompletterande villkor
29 § Byggnadsnämnden får besluta om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen, om
1. sådana villkor behövs för att uppfylla kraven enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och
2. behovet av villkoren inte kunde förutses när startbeskedet gavs.

Slutsamråd
30 § I samband med att byggåtgärder som har omfattats av ett tekniskt samråd avslutas ska byggnadsnämnden kalla till ett sammanträde för slutsamråd, om det inte är uppenbart obehövligt.

31 § En kallelse enligt 30 § ska vara skriftlig och skickas till
1. byggherren,
2. den eller de kontrollansvariga, och
3. övriga som enligt byggnadsnämnden bör ges tillfälle att delta.

32 § Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts. Vid slutsamrådet ska följande gås igenom:
1. hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts,
2. avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna,
3. den kontrollansvariges utlåtande enligt 11 § 6,
4. den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen och annan dokumentation över arbetets utförande,
5. behov av andra åtgärder, och
6. förutsättningarna för ett slutbesked.

33 § Byggnadsnämnden ska föra protokoll över slutsamrådet.

Byggnadsnämndens slutbesked
34 § Byggnadsnämnden ska med ett slutbesked godkänna att en eller flera åtgärder som avses i 3 § ska anses slutförda och, i fråga om byggåtgärder, att byggnadsverket får tas i bruk, om
1. byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda, och
2. nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap.

35 § Trots 34 § 1 får ett slutbesked ges om det finns brister i uppfyllandet som är försumbara.
Byggnadsnämnden ska i slutbeskedet göra de anmärkningar som behövs med anledning av bristerna.

36 § Om ett slutbesked inte kan ges på grund av att en brist som inte är försumbar behöver avhjälpas eller på grund av att en kontroll behöver göras i ett senare skede, får byggnadsnämnden ge ett slutbesked som är beroende av att bristen avhjälps eller att kontrollen görs (interimistiskt slutbesked). Om det behövs, ska nämnden i ett sådant besked ange vad som gäller i fråga om möjligheterna att ta ett byggnadsverk i bruk.
När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord ska nämnden slutligt pröva frågan om slutbesked enligt 34 §.

37 § Byggnadsnämnden ska pröva frågan om slutbesked så snart nämnden har fått in eller skaffat sig det underlag som behövs för prövningen. Handläggningen ska ske skyndsamt.
Om nämnden finner att det finns skäl för ett ingripande enligt 11 kap., ska nämnden också handlägga den frågan skyndsamt.